Financiële begroting

Nieuw beleid 2023-2026 - uitstelbaar

Nieuw beleid 2023-2026 - uitstelbaar

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

82

3.712

6.434

-150

32. Accommodaties en voorzieningen

-

-70

-70

-

33. Cultuur

-50

-90

-90

-90

34. Dienstverlening

-45

-53

-53

-53

35. Economische zaken

-

-

-

-

36. Huisvesting

-

-18

-18

-18

37. Informatieveiligheid

-25

-25

-25

-25

38. Openbare ruimte (IBOR)

-100

-177

-183

-206

39. Organisatie (formatie)

-252

-252

-252

-252

40. Organisatie (overig)

-24

-24

-24

-24

41. Ruimtelijke ontwikkeling

-24

-65

-65

42. Sociaal domein

-37

-37

-37

-37

43. Toezicht en veiligheid

-35

-35

-35

-35

44. Stelpost onderuitputting

500

-

-

-

Subtotaal nieuw beleid - uitstelbaar

-68

-805

-852

-804

Programmabegroting 2023-2026

14

2.907

5.582

-955

32. Accommodaties en voorzieningen

2023

2024

2025

2026

-

-70.000

-70.000

-

Bij de begroting 2022 is besloten om de (ver)nieuwbouwplannen voor zwembad de Zeehoek voorlopig stop te zetten. Dit besluit heeft tot gevolg dat het huidige zwembad voorlopig blijft. Omdat er sprake is van achterstallig onderhoud is bij de begroting 2021 aangeven dat er incidenteel extra subsidie nodig is voor noodzakelijk extra onderhoud. Tot en met 2023 is er in de begroting € 100.000 extra subsidie beschikbaar voor de Zeehoek. We stellen voor om dit te verlengen tot en met 2025. In de begroting is al dekking voor € 30.000. Zodoende is € 70.000 extra budget nodig voor 2024 en 2025.

33. Cultuur

2023

2024

2025

2026

-50.000

-90.000

-90.000

-90.000

In 2019 hebben we cultuurbeleid opgesteld. Er is al enige jaren de ambitie om het budget voor cultuur te verhogen. Zo kunnen we invulling geven aan het gekozen scenario uit de cultuurnota. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is extra geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 en 2022. Bij de begroting 2023 wil de raad beoordelen of het budget voor cultuur aangepast moet worden. We nemen voor 2023 € 25.000 op en verhogen dat vanaf 2024 naar een structureel bedrag van € 45.000.

We willen ook extra inzetten op erfgoedbeleid. Om dit goed uit te kunnen voeren is  structureel geld nodig. We nemen voor 2023 € 25.000 op en verhogen dat vanaf 2024 naar een structureel bedrag van € 45.000.

34. Dienstverlening

2023

2024

2025

2026

-45.000

-53.000

-53.000

-53.000

Digitaliseren is een belangrijk thema bij dienstverlening. Dit blijkt ook uit diverse raadsvragen:

  1. Een bestemmingsplan bevat veel informatie op papier. Waar moet ik beginnen en waar moet ik precies naar kijken?
  2. Waar zijn alle evenementen in de gemeente?
  3. Waar vind ik alle werkzaamheden/projecten die in de gemeente plaatsvinden?

Met een interactieve kaart kan iedereen de gewenste informatie gebiedsgericht opzoeken. We hebben in 2023 € 25.000 en de jaren daarna € 50.000 nodig.

In vervolg op de verplichte invoering van de Basisregistratie WOZ, BAG en BRK wordt de geometrische registratie van WOZ-objecten verplicht. Incidenteel kost dit € 10.000.

Een andere manier dienstverlening is 24 uur per dag en 7 dagen bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers. De inzet van een chatbot kan relatief eenvoudige vragen digitaal afhandelen, ook buiten openingstijden van het gemeentehuis. Hiervoor is € 10.000 nodig in 2023 en € 3.000 voor de jaren daarna.

35. Economische zaken

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

Het Rijk heeft recentelijk de zogenaamde Impulsregeling Winkelgebieden gelanceerd. Dit biedt de mogelijkheid aan gemeenten en private partijen om substantiële stappen te zetten in revitalisering en herstructurering van winkelcentra naar andersoortige functies. De onrendabele top ter grootte van minimaal 1 miljoen en maximaal 5 miljoen komt voor subsidie in aanmerking. Omdat het een complexe regeling betreft en er grote belangen spelen, dient er capaciteit vrijgemaakt te worden om te onderzoeken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze regeling en de kansen maximaal kunnen benutten. De kosten bedragen € 50.000 en we stellen voor om dit te dekken uit de reserve lokale economie.

36. Huisvesting

2023

2024

2025

2026

-

-18.000

-18.000

-18.000

Het A/V-systeem in de raadzaal is aan vernieuwing toe. Het analoge systeem sluit niet goed aan op de digitale omgeving, vertoont steeds meer mechanische mankementen (kapotte stekkers, solderingen die ‘vergaan zijn’ etc.) waardoor de uitzending van raads- en commissievergaderingen, informatiebijeenkomsten e.d. steeds minder gegarandeerd kan worden. Bovendien laat de kwaliteit van de uitzendingen te wensen over (korrelig beeld, mono geluid). In het overzicht ‘Investeringen’ is € 89.000 opgenomen. Deze investering schrijven we 5 jaar af.

37. Informatieveiligheid

2023

2024

2025

2026

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Robotgestuurde Proces-Automatisering (RPA) maakt het mogelijk eenvoudige, terugkerende werkzaamheden achter een computer snel, goedkoop, foutloos en 24/7 uit te voeren, terwijl er ruimte voor mensen vrijkomt om complexere en meer waardevolle werkzaamheden uit te voeren. Administratieve controles die nu in de backoffice worden gedaan bij bijvoorbeeld het sociaal domein en/of financiën kunnen zo geautomatiseerd worden. Dit kost structureel € 25.000.

38. Openbare ruimte (IBOR)

2023

2024

2025

2026

-100.000

-177.000

-183.000

-206.000

In het overzicht ‘Investeringen’ vragen we € 250.000 extra op het standaard krediet voor vervanging van materieel voor de buitendienst. We gaan versneld eerst de oudste bedrijfsvoertuigen vervangen. De huidige voertuigen zijn nu ongeveer 10 jaar oud en rijden op vervuilende diesels. De voertuigen kosten extra geld aan (boete) wegenbelasting, reparatie en onderhoud. Deze voertuigen zijn in strijd met het duurzame imago en doelstelling van onze gemeente. Gezien de hoeveelheid dieselvoertuigen die we moeten vervangen na dit jaar, verwachten we in de toekomst extra vervangingsbudget nodig te hebben. Voertuigen worden vervangen (mits haalbaar) voor 100% elektrisch. Volgens ons activabeleid schrijven we dit krediet in 7 jaar af. Daarmee heeft dit krediet een structurele afschrijvingslast van € 36.000. 

In 2024 heroverwegen we ons lijkbezorgingsbeleid en inventariseren de huidige situatie en onderzoeken een kosten efficiënt en toekomstige beleid. Dit kost incidenteel € 35.000.

We willen ons nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan goed uit kunnen voeren. Daarom nemen we hiervoor structureel geld op. We geven in 2023 invulling aan de prioriteiten. Structureel nemen we € 170.000 op voor de uitvoeringskosten en afschrijvingslasten.

39. Organisatie (formatie)

2023

2024

2025

2026

-252.000

-252.000

-252.000

-252.000

Naast de al genoemde noodzakelijke investeringen in de organisatie zijn we voornemens de volgende uitbreidingen door te voeren:

  • Cultuur coördinator:

In 2019 hebben we cultuurbeleid opgesteld. De inzet van de cultuur coördinator staat in de cultuurnota. De raad heeft in 2018 voor vier jaar beleid vastgelegd in de cultuurnota en budget voor de cultuur coördinator beschikbaar gesteld tot en met 2022. De cultuur coördinator speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid. Het doel van het inzetten van een cultuur coördinator is het versterken van de culturele infrastructuur door culturele voorzieningen met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken. De afgelopen drie jaar heeft de coördinator het Cultuurplatform tot stand gebracht, waar allerlei activiteiten uit zijn ontstaan. De structurele last is € 24.000.

  • Uitbreiding boa’s:

De samenleving wordt meer en meer geconfronteerd met individuen die wet- en regelgeving niet zo nauw nemen. Politie en Justitie verleggen al jaren hun inzet naar de zware criminaliteit. Dit zorgt ervoor dat veel extra werkzaamheden terecht komen bij de gemeentes. Om hier adequaat op in te springen is budget nodig om het team handhaving hierop goed uit te rusten.
Onze boa's dienen goed getraind te worden en te beschikken over goed materiaal. Verdere en nauwere samenwerking met onze ketenpartners zoals politie moet worden uitgebreid.
De komende jaren zal er verder een inhaalslag worden gemaakt op een aantal belangrijke gebieden. In dienst zijnde boa's kunnen hun Drank en Horeca certificaat halen. Hierdoor zal de gemeente minder afhankelijk zijn van externe partijen. Het bespreekbaar maken van de geweldsbevoegdheid voor boa's en daaraan gekoppeld de bijbehorende trainingen zullen de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van het team naar een hoger niveau tillen. De algehele professionalisering van boa's is in de huidige tijd een must. De structurele last is € 100.000.

  • Nationale bouw- en woonagenda:

De Nationale Bouw- en Woonagenda is gepresenteerd. Wij moeten inspelen op vragen en verzoeken als gevolg van deze landelijke ontwikkelingen. De agenda kent drie kerndoelen: 
1. Beschikbaarheid: voldoende woningen voor iedereen. De bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, met als streven twee derde betaalbaar. 
2. Betaalbaarheid: woonlasten sluiten beter aan bij het inkomen. Het aantal huishoudens dat te hoge woonlasten draagt ten opzichte van het inkomen neemt af. 
3. Kwaliteit: voldoende woningen voor aandacht groepen en ouderen, perspectief voor kwetsbare wijken en duurzame huisvesting bereikbaar voor iedereen. 
Met zes onderliggende programma’s wordt invulling gegeven aan het realiseren van de doelstellingen. 
Het Programma Woningbouw is gereed. Enkele actiepunten uit het Programma Woningbouw zijn: verstevigen van de regie, ontwikkelen van grootschalige woningbouwprojecten en stimuleren van snelle woningbouw. Het kabinet wil afdwingbare prestatieafspraken maken met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen.
Duidelijk is dat de opgaven uit de Nationale Bouw- en Woonagenda de uiterste inzet zal vergen van alle betrokken partijen, waaronder de gemeentelijke overheid. 
Om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen is capaciteit nodig. Dit kost structureel € 98.000.

40. Organisatie (overig)

2023

2024

2025

2026

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

We gaan werken aan de heroriëntatie van onze communicatie. We willen een kennisinhoudelijk modern en up-to-date team communicatie dat op de hoogte is van recente (maatschappelijke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen om het bestuur en de organisatie zo optimaal mogelijk te bedienen. Communicatie is een dynamische vakgebied en dit vereist dat het team communicatie in staat wordt gesteld om bij de tijd te blijven en in staat wordt gesteld om specialisten in te huren wanneer nodig. Communicatie is de brug tussen de gemeente en haar inwoners. De structurele koste bedragen € 14.000.

In de begroting 2022 is besloten om het lidmaatschap van de P10 op te zeggen. De P10 is het netwerk van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Deze organisatie brengt plattelandsthema's onder de aandacht bij onder andere de VNG en diverse ministeries. We vinden het belangrijk om weer aan te sluiten bij de P10. Dit kost structureel € 10.000.

41. Ruimtelijke ontwikkeling

2023

2024

2025

2026

-

-24.000

-65.000

-65.000

De gemeenteraad heeft in november 2021 besloten om in principe het gemeentelijke budget voor toeristische marketing af te bouwen. Tegelijkertijd werd een amendement aangenomen waarin wordt gevraagd om te onderzoeken hoe deze bezuiniging achterwege kan blijven. Momenteel wordt extern onderzoek gedaan naar beantwoording van deze vraag. In het najaar 2022 worden de uitkomsten verwacht. Het advies gaat waarschijnlijk zijn om sowieso een combinatie van publiek en privaat geld aan te houden voor toeristische marketing. Daarop vooruitlopend: er is minimaal een ton benodigd in totaal, terwijl de landelijke verhoudingen zijn dat 65% publiek wordt gefinancierd en 35% privaat. Kortom, in totaliteit is € 65.000 nodig zijn om adequaat uitvoering te geven aan toeristische marketing.

42. Sociaal domein

2023

2024

2025

2026

-37.000

-37.000

-37.000

-37.000

Vanuit het project Sociaal Domein in Balans wordt in 2023 een integraal preventiebeleid opgeleverd. Tot die tijd willen we het programma JOGG doorzetten. Sinds 2019 is Medemblik JOGG-gemeente. JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) is een evidence based preventieprogramma dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en leefstijl voor jongeren. JOGG past binnen de pijlers van het nieuwe coalitieakkoord. Er zijn momenteel geen structurele middelen voor JOGG. Voor 2023 kunnen we de incidentele lasten van € 80.000 dekken uit de reserve sociaal domein. Binnen het project Sociaal Domein in Balans wordt onderzocht welke interventies op het gebied van preventie we in de toekomst willen continueren. Tot die tijd is het wenselijk om lopende programma's / interventies voort te zetten, zodat er geen afbreukrisico ontstaat. 

Het huidige budgetplafond van € 50.000 voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is de afgelopen 2 jaar ontoereikend gebleken.
Het vroeg bereiken van het budgetplafond heeft tot gevolg dat HHT-aanvragen in de worden afgewezen. Dit betekent dat mantelzorgers die onder druk staan, niet door HHT kunnen worden verlicht. Op korte termijn kan dit leiden tot een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning. Op lange termijn kan dit leiden tot aanvragen voor zwaardere ondersteuning/verzorging van de inwoner die de mantelzorg ontvangt. We nemen daarom structureel € 37.000 op voor het verhogen van het budgetplafond.

43. Toezicht en veiligheid

2023

2024

2025

2026

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Vanwege de toename van pleziervaartuigen op het gemeentelijke water zal de komende jaren de controle toenemen. Inzet van boa’s te water kost structureel € 35.000 meer.

44. Stelpost onderuitputting

2023

2024

2025

2026

500.000

-

-

-

In deze begroting staan binnen de aanvragen nieuw beleid en de uitwerking van het coalitieakkoord stevige investeringen gepland in de ambtelijke organisatie. De investeringen zijn noodzakelijk. Binnen de huidige arbeidsmarkt is het nu moeilijk vacatures vervuld te krijgen. Wij houden er daarom ook rekening mee dat niet alle vacatures snel zijn vervuld. Om die reden nemen wij een stelpost op voor onderuitputting op in jaar 2023. We verwachten dus dat niet al het budget besteed zal worden en nemen daar alvast een voorschot op.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35