Overzichten

Balans 2023-2026

Balans 2023-2026

Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.

Bedragen * € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

847

800

754

707

Materiële vaste activa

78.053

84.086

86.953

84.390

Financiële vaste activa

9.624

9.325

9.025

8.723

Totaal vaste activa

88.524

94.211

96.732

93.820

Vlottende activa

Voorraden

3.356

3.356

3.356

3.356

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

9.675

9.675

9.675

9.675

Overlopende activa

7.809

3.920

4.654

4.654

Totaal vlottende activa

20.840

16.951

17.685

17.685

Totaal activa

109.364

111.162

114.417

111.505

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

46.825

48.204

52.379

49.983

Voorzieningen

24.566

25.180

26.291

27.116

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar

21.853

21.658

19.627

18.286

Totaal vaste passiva

93.244

95.042

98.297

95.385

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

8.179

8.179

8.179

8.179

Overlopende passiva

7.941

7.941

7.941

7.941

Totaal vlottende passiva

16.120

16.120

16.120

16.120

Totaal passiva

109.364

111.162

114.417

111.505

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35