Financiële begroting

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

5.379

7.995

10.402

3.484

14. Noodzakelijke investeringen organisatie

-2.856

-2.536

-2.536

-2.536

15. Verhoging OZB

2.723

2.723

2.723

2.723

16. Omgevingsrecht (IBT)

-1.403

-1.283

-1.223

-1.115

17. Organisatie en bestuurskracht

-20

-10

-10

-10

18. Integraal huisvestingsplan

-223

-135

-216

-305

Subtotaal coalitieakkoord

-1.779

-1.241

-1.262

-1.243

Programmabegroting 2023-2026

3.600

6.754

9.140

2.241

14. Noodzakelijke investeringen organisatie

2023

2024

2025

2026

-2.856.000

-2.536.000

-2.536.000

-2.536.000

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig die met plezier werkt voor de gemeenschappen in Medemblik. We brengen de organisatie op sterkte en zorgen voor moderne arbeidsvoorwaarden.

15. Verhoging OZB

2023

2024

2025

2026

2.723.000

2.723.000

2.723.000

2.723.000

We creëren meer financiële ruimte door verhoging van de OZB. De verhoging van 30% op basis van de inkomsten van 2022 levert structureel € 2.723.000 op.

16. Omgevingsrecht (IBT)

2023

2024

2025

2026

-1.403.000

-1.283.000

-1.223.000

-1.115.000

We investeringen in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Dat is ook de reden waarom de provincie een toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft voor deze taak. De afgelopen 3 jaren heeft Medemblik een negatieve beoordeling gekregen op deze wettelijke taak. Het is dus hoog tijd deze op orde te brengen.

17. Organisatie en bestuurskracht

2023

2024

2025

2026

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

We maken een plan van aanpak om de bestuurskracht te vergroten. Uitvoering geven aan dat plan is essentieel om bestuurlijk sterk te worden en te blijven.

18. Integraal huisvestingsprogramma

2023

2024

2025

2026

-223.000

-135.000

-216.000

-305.000

We gaan 3 scholen in de kern Medemblik (ver)nieuwbouwen. Tijdens de uitvoering van dit project zijn de schoolgebouwen niet beschikbaar om scholen te huisvesten. Daarom is er geld nodig voor de tijdelijke huisvesting van deze scholen. In het overzicht ‘Investeringen’ staan de benodigde (extra) investeringsbedragen.
In overleg met de schoolbesturen, stellen we de geplande (ver)nieuwbouw van de Bangert in Andijk en de Werenfridus in Wervershoof uit. Met de vrijvallende afschrijvingslasten kunnen we een groot deel van de kosten voor het project in Medemblik dekken. We ramen we de investeringsbedragen af in het overzicht ‘Investeringen’.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35