Financiële begroting

Aangenomen amendementen

Aangenomen amendementen

In de raadsvergadering van 10 november 2022 stelde de raad de begroting 2023 vast. De raad nam 5 amendementen aan. Deze amendementen leidden tot een aanpassing van de begroting. Onderstaand overzicht toont het financieel effect van deze amendementen in de begroting.

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

14

2.907

5.582

-955

45. Herstart lokaal preventieplan "Medemblik in Control of Drugs & Alcohol"

Evaluatie en herstart lokaal preventieplan

13

-

-

-

Dekking - preventie sociaal domein

-13

-

-

-

46. Foutje herstellen voor verenigingen: leges voor ontheffing sluitingsduur/dag

Geen financieel effect

-

-

-

-

47. Het tientje ook vanaf 2026 goed besteed

Vrije ruimte 2026 amendement bij begroting 2022 "Het gaat niet altijd het putje in"

-

-

-

200

Openluchtzwembaden

-

-

-

-20

Energiearmoede

-

-

-

-10

Preventie, armoedebeleid en vroegsignalering

-

-

-

-60

Stelpost maatschappelijk vastgoed

-

-

-

-60

Verkeersmaatregelen

-

-

-

-30

Economische zaken

-

-

-

-20

48. Steun in de rug voor de Medemblikker musea!

Verhogen subsidie Oorlogsmuseum

-9

-9

-9

-9

49. Meer aandacht voor goedkopere kleinere woningen

Aanpassing beleidsdoelstelling (financieel effect nog niet bekend)

pm

pm

pm

pm

Subtotaal aangenomen amendementen

-9

-9

-9

-9

Programmabegroting 2023-2026

5

2.898

5.573

-964

45. Herstart lokaal preventieplan “Medemblik in Control of Drugs & Alcohol”

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

We evalueren en herstarten het lokale preventieplan “Medemblik in Control of Drugs & Alcohol”.

46. Foutje herstellen voor verenigingen: leges voor ontheffing sluitingsduur/dag

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

We verlagen de leges voor ontheffing sluitingsduur voor verenigingen. Deze zijn in 2022 gestegen. Dit als gevolg van het besluit dat alle leges verhoogd zijn naar een kostendekkend tarief. De verlaging van deze specifieke leges bespaart verenigingen circa € 75 per aanvraag.

47. Het tientje ook vanaf 2026 goed besteed

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2022 is door de raad ingestemd met het amendement ‘Het gaat niet altijd het putje in’. In dit amendement zijn bestedingen benoemend tot en met 2025. Met het amendement ‘Het tientje ook vanaf 2026 goed besteed’ is besloten de vrije ruimte vanaf 2026 ook te bestemmen. Dit is als volgt besloten:

  • € 20.000 openluchtzwembaden (gericht op de onderhoudsvoorziening, duurzaamheid en hogere energielasten).
  • € 10.000 energiearmoede.
  • € 60.000 preventie, armoedebeleid en vroegsignalering binnen het sociaal domein.
  • € 60.000 stelpost maatschappelijk vastgoed/stroppenpot voor toekomstige investeringen.
  • € 30.000 openbare ruimte inzake budget verkeersmaatregelen/verkeersmaatregelen.
  • € 19.733 economische zaken, voor subsidie lokale/regionale evenementen (o.a. de Waterweek).

48. Steun in de rug voor de Medemblikker musea!

2023

2024

2025

2026

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Een steun in de rug van de Medemblikker musea te geven door:

  • Te adviseren bij het verduurzamen van de musea.
  • Het pro-actief meedenken en faciliteren bij omgevingsvergunningen.
  • Zich in te zetten door meer eigen inwoners van de gemeente een bezoek te laten brengen aan de musea (denk aan een scherm of display op het gemeentehuis).
  • De subsidie voor het oorlogsmuseum structureel te verhogen van € 1.346 naar minimaal € 10.000.

49. Meer aandacht voor goedkopere kleinere woningen

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

We stellen een nieuwe lokale woonvisie op. Dit doen we binnen de bestaande middelen in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35