Financiële begroting

Afspraken jeugdzorg meerjarenraming

Afspraken jeugdzorg meerjarenraming

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

5.379

7.272

9.704

2.998

12. Aanpassing extra middelen voor jeugdzorg

523

-402

-614

13. Besparing jeugdzorg

200

1.100

1.100

Subtotaal sociaal domein

723

698

486

Programmabegroting 2023-2026

5.379

7.995

10.402

3.484

12. Aanpassing extra middelen voor jeugdzorg

2023

2024

2025

2026

-

523.000

-402.000

-614.000

In de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 namen we een structurele extra inkomstenpost (stelpost) op. Deze stelpost namen we op na afspraken die het rijk, de provincies en de VNG maakten naar aanleiding van de Hervormingsagenda Jeugd.
Dit jaar zijn nadere afspraken gemaakt. Dit zorgt voor een bijstelling van de stelpost.

13. Besparing jeugdzorg

2023

2024

2025

2026

-

200.000

1.100.000

1.100.000

Het kabinet heeft besloten tot het realiseren van een aanvullende besparing voor jeugdzorg. Het rijk gaat de besparing invullen met (wettelijke) maatregelen. Het rijk draagt het risico in het geval deze maatregelen geen, niet volledig of niet tijdig tot besparing leidt.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35