Overzichten

Incidentele baten en lasten 2023-2026

Incidentele baten en lasten 2023-2026

Taakveld

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1

0.4 Overhead

Digitaliseren bouwvergunningen voormalige gemeenten t.b.v. overbrenging Westfries Archief

-50

We zetten incidenteel middelen in voor het digitaliseren van de gegevens bouwvergunningen van de voormalige gemeenten. Dit project ronden we in 2023 af.

0.4 Overhead

Projectmatig werken

-25

We investeren in het projectmatig werken binnen de organisatie. Dit project ronden we in 2023 af.

0.4 Overhead

Implementatie contractbeheer

-15

Verbetering van het contractbeheer is nodig voor het goed organiseren van onze werkzaamheden. In 2023 ronden we dit project af.

Organisatie

-90

-

-

-

-

-

-

-

0.4 Overhead

Projectkosten

-35

We maken projectkosten voor het huisvestingsplan van het gemeentehuis. Hiervoor hebben we in 2023 een incidenteel budget.

Huisvesting

-35

-

-

-

-

-

-

-

0.4 Overhead

Functiehuis/functiewaardering

-200

Ons functiehuis is na 11 jaar aan groot onderhoud toe. Als goed werkgever willen een modern en up to date functiehuis dat op een reële manier gewaardeerd is en aansluit op de arbeidsmarkt.

0.4 Overhead

Vervanging verouderde software

-250

-250

-250

-250

Dit bedrag is bedoeld om aanbestedingen te starten en begeleiden. Het zijn eenmalige kosten voor het aanbesteden van verouderde systemen. Dit project loopt tot en met 2026.

0.2 Burgerzaken

Digitale toegankelijkheid

-50

Volgens de wet moet iedere Nederlander gebruik kunnen maken van de digitale overheid. Met deze incidentele middelen kunnen wij een toegankelijkheidsverklaring voor onze website realiseren.

Coalitieakkoord

-500

-

-250

-

-250

-

-250

-

0.64 Belastingen overig

WOZ objectenkaart

-10

In vervolg op de verplichte invoering van de Basisregistratie WOZ, BAG en BRK wordt ook de geometrische registratie van WOZ-objecten binnenkort verplicht. De precieze datum is nog niet bekend. Met een actuele WOZ-objectenkaart kan de objectafbakening en kadastrale verantwoording op juistheid worden gecontroleerd. Dit voeren we in 2023 uit.

Dienstverlening

-10

-

-

-

-

-

-

-

0.4 Overhead

Vervanging verouderde software

-50

-50

-50

We moeten ook verouderde software vervangen. Vanwege de veiligheid dienen systemen met regelmaat verbeterd, of vervangen, te worden. Dit brengt incidentele kosten mee. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding of implementatiekosten. We verwachten de komende 3 jaar hiermee bezig te zijn.

Informatieveiligheid

-50

-

-50

-

-50

-

-

-

0.4 Overhead

Medemblik academie

-148

-148

Naar aanleiding van de organisatieontwikkeling willen we een management development traject voor leidinggevenden. Daarnaast willen we, aanvullend op de Westfriesland academie, voor 2 jaar een Medemblik academie vormgeven. Deze Medemblik academie investeert in medewerkers. Hiermee onderscheiden we ons als werkgever op de arbeidsmarkt; een Unique Selling Point (USP) in onze arbeidsmarktcommunicatie.

0.4 Overhead

E-learning zaaksysteem

-18

In 2023 willen we investeren in de kennis van ons digitale zaaksysteem met een e-learning. Hiermee geven we iedere nieuwe medewerker een goede en flexibele start in het zaaksysteem. Hiermee borgen we in de toekomst ook goede archivering wat de dienstverlening ten goede komt.

Organisatie

-166

-

-148

-

-

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

Stelpost onderuitputting

500

In deze begroting staan binnen de aanvragen nieuw beleid en de uitwerking van het coalitieakkoord stevige investeringen gepland in de ambtelijke organisatie. De investeringen zijn noodzakelijk. Binnen de huidige arbeidsmarkt is het nu moeilijk vacatures vervuld te krijgen. Wij houden er daarom ook rekening mee dat niet alle vacatures snel zijn vervuld. Om die reden nemen wij een stelpost op voor onderuitputting op in jaar 2023. We verwachten dus dat niet al het budget besteed zal worden en nemen daar alvast een voorschot op.

Stelpost onderuitputting

-

500

-

-

-

-

-

-

Programma 2

6.2 Wijkteams

Doorontwikkeling Mens Centraal

-30

In 2023 zetten we in op de doorontwikkeling van ons softwarepakket voor het sociaal domein.

Organisatie

-30

-

-

-

-

-

-

-

5.2 Sportaccom-modaties

Groot onderhoud sportvelden

-182

-40

-120

Volgens ons beleid voor onderhoud sportvelden zetten we de reserve sportvelden in om het groot onderhoud te betalen. We werkten de planning bij. Per jaar voeren we groot onderhoud uit bij de volgende velden:
2023: Voetbalvelden van DESS, MOC en RKVV Zwaagdijk € 182.000.
2024: Handbalveld Sporting Andijk € 33.000.
2026: voetbalvelden FC Medemblik en MOC € 99.000.

Groot onderhoud sportvelden

-182

-

-40

-

-

-

-120

-

6.1 Samenkracht& burgerparticipatie

Projectleider accommodaties

-60

-60

-60

-60

Om projecten voor gemeentelijke accommodaties in de gemeenten goed te begeleiden verwachten we tot en met 2026 extra inzet.

Toename vraag huisvesting statushouders

-54

-54

-54

-54

Het rijk heeft de taakstelling aan gemeenten voor de opvang van statushouders verhoogd. De verwachting is dat deze hoge taakstelling voorlopig niet naar beneden wordt bijgesteld. Onze bezetting op dit dossier is krap. Daarom nemen we tot en met 2026 incidenteel extra budget op.

Coalitieakkoord

-114

-

-114

-

-114

-

-114

-

5.2 Sportaccom-modaties

LTA - gymzaal Wognum

-10

-10

In september 2020 heeft de raad besloten om de gymzaal aan de Sportlaan in Wognum nog 2 jaar in stand te houden. Momenteel worden verschillende scenario’s uitgewerkt over de toekomst van de gymzaal. 1 van de scenario’s is de overname van de gymzaal door de verenigingen die gebruik van deze zaal. Dit past ook binnen de kaders van het LTA. We plannen om vanaf 2025 accommodaties over te dragen.

5.2 Sportaccom-modaties

LTA - zwembad de Zeehoek

-70

-70

Bij de begroting 2022 is besloten om de (ver)nieuwbouwplannen voor zwembad de Zeehoek voorlopig stop te zetten. Dit besluit heeft tot gevolg dat het huidige zwembad voorlopig blijft. Omdat er sprake is van achterstallig onderhoud is bij de begroting 2021 aangeven dat er incidenteel extra subsidie nodig is voor noodzakelijk extra onderhoud. Tot en met 2023 is er in de begroting € 100.000 extra subsidie beschikbaar voor de Zeehoek. We stellen voor om dit te verlengen tot en met 2025.

Lange termijn accommodatiebeleid

-10

-

-80

-

-70

-

-

-

6.2 Wijkteams

Inkoop- en contractmanagement

-80

Per 1 januari 2024 moeten we voor Wmo en jeugdhulp nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders. Hiervoor is beschikbare capaciteit van met name de Netwerkorganisatie Zorg in regio Westfriesland cruciaal. Het lukt moeilijk om openstaande vacatures in te vullen. Tijdelijke inhuur is een (duurdere) oplossing. Voor Medemblik betekent dit een extra incidentele last in 2023.

6.71 Maatwerkdienst- verlening 18+

Gezondheidsbeleid - doorzetten JOGG

-80

In afwachting van het nieuw op te stellen preventiebeleid zetten we JOGG nog 1 jaar door in 2023.

Sociaal domein

-160

-

-

-

-

-

-

-

Programma 3

7.4 Milieubeheer

Klimaatadaptatie

-13

-7

-13

-13

We zetten incidenteel extra in op klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie

-13

-

-7

-

-13

-

-13

-

8.3 Wonen en bouwen

Omgevingsrecht (IBT)

-288

-168

-108

We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Dat is ook de reden waarom de provincie een toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft voor deze taak. De afgelopen 3 jaren heeft Medemblik een negatieve beoordeling gekregen op deze wettelijke taak. Het is dus hoog tijd deze op orde te brengen.

2.1 Verkeer en vervoer

Raamovereenkomst ingenieursdiensten

-70

Momenteel voldoen we op het gebied van de inkoop van ingenieurs- en adviesdiensten niet aan het inkoopbeleid. Met inzet van externe expertise kunnen we in 2023 deze diensten aanbesteden en voldoen we aan de regels van ons inkoopbeleid.

Coalitieakkoord

-358

-

-168

-

-108

-

-

-

7.4 Milieubeheer

Verduurzaming (maatschappelijk) vastgoed

-50

We willen een plan maken hoe we uitvoering gaan geven aan deze opgave. Daarbij kijken we ook naar hoe andere gemeenten het verduurzamen van vastgoed oppakken. We maken in 2023 een plan.

7.4 Milieubeheer

Actualisatie laadpalenbeleid

-50

Door de toenemende vraag voor laadpalen willen we ons laadpalenbeleid actualiseren.

7.4 Milieubeheer

Electrische laadpalen 2023-2025

-50

-50

-50

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. We verwachten de komende 3 jaren laadpalen te plaatsen.

Duurzaamheid

-150

-

-50

-

-50

-

-

-

3.1 Economische ontwikkeling

Financiële ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen

-25

-25

We ondersteunen de OTW-subsidieaanvraag (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Hiermee wordt verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de gemeente gerealiseerd. We gaan cofinanciering verzorgen van maximaal € 25.000 van de OTW-subsidieaanvraag bij provincie Noord-Holland. Dit doen we voor de jaren 2023 en 2024.

3.1 Economische ontwikkeling

Onderzoek herstructurering en revitalisering winkelcentrum Wervershoof

-50

Het Rijk heeft recentelijk de zogenaamde Impulsregeling Winkelgebieden gelanceerd. Dit biedt de mogelijkheid aan gemeenten en private partijen om substantiële stappen te zetten in revitalisering en herstructurering van winkelcentra naar andersoortige functies. De onrendabele top ter grootte van minimaal 1 miljoen en maximaal 5 miljoen komt voor subsidie in aanmerking. Omdat het een complexe regeling betreft en er grote belangen spelen, dient er capaciteit vrijgemaakt te worden om te onderzoeken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van deze regeling en de kansen maximaal kunnen benutten.

Economische zaken

-75

-

-25

-

-

-

-

-

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Heroverweging lijkbezorging beleid

-35

In 2024 heroverwegen we ons lijkbezorgingsbeleid en inventariseren de huidige situatie en onderzoeken een kostenefficiënt en toekomstig beleid.

Openbare ruimte (IBOR)

-

-

-35

-

-

-

-

-

7.4 Milieubeheer

Uitbreiding infrastructuur elektriciteit

-60

De provincie richtte de Tasforce energie-infrastructuur op. Daarin werken provincie, de betrokken netbeheerders en gemeenten samen om de belangrijkste knelpunten in het electriciteitsnetwerk aan te pakken. De netbeheerders stelden een netstructuurvisie op voor Westfriesland. Hieruit blijkt dat er 2 nieuwe onderstations moeten komen in de gemeente. Het traject van voorbereiding is langdurig en vraagt ook inzet van de gemeente.

0.2 Burgerzaken

Landelijke aanpak adreskwaliteit

-43

Op grond van de landelijke aanpak adreskwaliteit moet de gemeente verplicht veldonderzoek doen. Hiervoor is geen capaciteit.

8.1 Ruimtelijke ordening

Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers

-48

-30

We pakken dit dossier regionaal op. We moeten capaciteit leveren aan de regionale werkgroep. Met de gevraagde middelen kunnen we meedoen aan de werkgroep, gezamenlijke onderzoeken en convenanten

Organisatie

-151

-

-30

-

-

-

-

-

0.4 Overhead

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

-25

-25

Medemblik aan Zee is een woningbouwproject aan de Kop Nieuwstraat in Medemblik. We ronden het project in 2024 af.

Ruimtelijke ontwikkeling

-25

-

-25

-

-

-

-

-

Subtotaal programma's

-2.119

500

-1.022

-

-655

-

-497

-

Reserve duurzaamheid

0.10 Mutaties reserves

Verduurzaming (maatschappelijk) vastgoed

50

0.10 Mutaties reserves

Electrische laadpalen 2023-2025

50

50

50

0.10 Mutaties reserves

Klimaatadaptatie

13

7

13

13

-

113

-

57

-

63

-

13

Reserve stimulering lokale economie

0.10 Mutaties reserves

Financiële ondersteuning verduurzamen van bedrijventerreinen

25

25

0.10 Mutaties reserves

Onderzoek herstructurering en revitalisering winkelcentrum Wervershoof

50

-

75

-

25

-

-

-

-

Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties

0.10 Mutaties reserves

Project Medemblik Aan Zee (MAZ)

25

25

-

25

-

25

-

-

-

-

Reserve sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

Inkoop- en contractmanagement

80

0.10 Mutaties reserves

Gezondheidsbeleid - doorzetten JOGG

80

-

160

-

-

-

-

-

-

Reserve sportvelden

0.10 Mutaties reserves

Groot onderhoud sportvelden

182

40

120

-

182

-

40

-

-

-

120

Subtotaal reservemutaties - incidenteel

-

555

-

147

-

63

-

133

Algemene reserve

0.10 Mutaties reserves

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

-10

-10

-10

-10

-10

-

-10

-

-10

-

-10

-

Reserve kapitaalgoederen

0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

-234

-322

-322

-322

0.10 Mutaties reserves

Structurele aanwending naar aanleiding van wegenoverdracht Hoogheemraadschap

1.126

1.126

1.126

-

1.126

-234

1.126

-322

1.126

-322

1.126

-322

1.126

Reserve sportvelden

0.10 Mutaties reserves

Structurele toevoeging reserve

-50

-50

-50

-50

-50

-

-50

-

-50

-

-50

-

Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties

0.10 Mutaties reserves

De Dres

220

212

202

193

0.10 Mutaties reserves

De Bloesem

130

117

109

97

0.10 Mutaties reserves

Sportpark Andijk

146

141

136

131

0.10 Mutaties reserves

Onderwijs afschrijving

135

127

111

103

0.10 Mutaties reserves

Afschrijvingen openbare ruimte

39

39

39

39

-

671

-

637

-

599

-

564

Subtotaal reservemutaties - structureel

-294

1.797

-381

1.763

-381

1.725

-381

1.690

Totale mutaties reserves

-294

2.352

-381

1.910

-381

1.788

-381

1.823

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35