Financiële begroting

Nieuw beleid 2023-2026 - niet uitstelbaar

Nieuw beleid 2023-2026 - niet uitstelbaar

Bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2023-2026

3.600

6.754

9.140

2.241

19. Accommodaties en voorzieningen

-260

-410

-410

-110

20. Dienstverlening

-100

-68

-68

-68

21. Duurzaamheid

-50

-

-

-

22. Economische zaken

-

-

-

-

23. Informatieveiligheid

-446

-446

-446

-396

24. Onderwijs

6

6

6

6

25. Openbare ruimte (IBOR)

-40

-32

-48

-71

26. Organisatie (formatie)

-271

-150

-120

-120

27. Organisatie (overig)

-166

-148

28. Ruimtelijke ontwikkeling

-30

-30

-30

-30

29. Sociaal domein

-2.039

-1.643

-1.469

-1.466

30. Sport

-

-

-

-

31. Toezicht en veiligheid

-122

-122

-122

-137

Subtotaal nieuw beleid - niet uitstelbaar

-3.518

-3.042

-2.707

-2.391

Programmabegroting 2023-2026

82

3.712

6.434

-150

19. Accommodaties en voorzieningen

2023

2024

2025

2026

-260.000

-410.000

-410.000

-110.000

We werken verder aan een lange termijnstrategie voor de gemeentelijke accommodaties. Dit doen we binnen het lange termijn accommodatiebeleid (LTA). In 2023 is incidenteel geld beschikbaar voor uitvoering hiervan. Om het beleid goed vast te leggen hebben we meer geld nodig. Voor de jaren 2024 en 2025 gaat het om € 300.000.
Met dit geld gaan we in 2023 en 2024 de uitvoeringsplannen opstellen met de samenwerkingspartners. Vervolgens werken we vanaf 2025 de keuzes uit voor overdracht van verantwoordelijkheden en ondersteuning van accommodaties.

In de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is besloten om vanaf 2023 structureel € 100.000 te besparen op accommodaties voor de lange termijn. Omdat er nu nog geen beleid is vastgesteld stellen we voor om de besparing vooralsnog terug te draaien.

In september 2020 heeft de raad besloten om de gymzaal aan de Sportlaan in Wognum nog 2 jaar in stand te houden. Momenteel worden verschillende scenario’s uitgewerkt over de toekomst van de gymzaal. 1 van de scenario’s is de overname van de gymzaal door de verenigingen die gebruik maken van deze zaal. Dit past ook binnen de kaders van het LTA. We plannen om vanaf 2025 accommodaties over te dragen. Tot en met 2024 is er jaarlijks € 10.000 nodig om de gymzaal open te houden.

In het overzicht ‘Investeringen’ staat € 200.000 investeringskrediet voor de groene inrichting van park de Put. Deze investering schrijven we in 20 jaar af (€ 10.000 afschrijving per jaar vanaf 2025). Een goede inrichting is nodig om de functies (recreatie en ontmoetingsplek) van het park te behouden. Het verwijderen van de Japanse duizendknoop was de eerste stap. Met dit geld gaan we aan de slag met de inrichting van het park. Het gaat dan om:
-   Terugplaatsen van de speeltoestellen
-   De kinderboerderij
-   Herstellen hekwerk
-   Beschoeiing
-   Toegangspoort

20. Dienstverlening

2023

2024

2025

2026

-100.000

-68.000

-68.000

-68.000

Binnen de basisregistraties is het een wettelijke taak om mutaties te signaleren en goed te verwerken. We hebben de afgelopen jaren geen mutatiesignalering uitgevoerd op de gegevens.  We willen dit structureel oplossen. Dit kost € 30.000 per jaar.

Het Kadaster levert ons gegevens die wij nodig hebben voor diverse processen en applicaties in de organisatie. Vanaf 2023 worden we verplicht om op een andere systematiek over te stappen. De overstap kost structureel € 15.000 en in het eerste jaar hebben we € 5.000 implementatiekosten.

In juli 2022 is de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer in werking getreden. Deze Wet verplicht overheden om digitale kanalen voor burgers en ondernemers aan te wijzen voor het doen van zaken. Wij willen hiervoor Omnichannel inzetten.

Wij gebruiken software met verschillende modules voor onze burgerzaken. Vanaf 2023 start een vijfjarig contract. We hebben structureel € 20.000 nodig om de noodzakelijke modules aan te schaffen.

21. Duurzaamheid

2023

2024

2025

2026

-50.000

-

-

-

De gemeente heeft de taak om haar (maatschappelijk) vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is dat al ons vastgoed in 2050 energieneutraal is. We hanteren de volgende kaders:

 • Verduurzaming van ons vastgoed vindt op ‘natuurlijke momenten’ plaats. Dit betekent dat we verduurzamen als er vervangingen, onderhoud of renovaties gepland zijn.
 • De investering verdient zich binnen de afschrijftermijn terug. Als dit niet het geval is maken we een integrale afweging tussen verschillende maatregelen. Voor accommodaties die niet van de gemeente zijn kijken we naar mogelijkheden om te ondersteunen.
 • Het rijk gaat uit van aardgasvrije wijken in 2050. Voor ons vastgoed gaan we uit van de ‘Transitievisie Warmte’ die op 17 december 2020 is vastgesteld.

We maken een plan hoe we uitvoering gaan geven aan deze opgave. Daarbij kijken we ook naar hoe andere gemeenten het verduurzamen van vastgoed oppakken. De kosten voor het opstellen van het plan bedragen € 50.000. We stellen voor om dit te dekken uit de reserve duurzaamheid.

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. Door de toenemende vraag willen we ons laadpalenbeleid actualiseren. We verwachten dat dit € 50.000 kost. Daarnaast is ook budget nodig om de komende 3 jaar (2023 tot en met 2025) laadpalen te plaatsen. Hiervoor is jaarlijks € 50.000 nodig. Met de aanleg van elektrische laadpalen wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van (inter)nationale doelen om emissie loos te rijden. Daarom stellen we voor om de plaatsingskosten te dekken uit de reserve duurzaamheid.

22. Economische zaken

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

We ondersteunen de OTW-subsidieaanvraag (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Hiermee wordt verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de gemeente gerealiseerd. We gaan cofinanciering verzorgen van maximaal € 25.000 van de OTW-subsidieaanvraag bij provincie Noord-Holland. Dit doen we voor de jaren 2023 en 2024. We stellen voor om deze uitgaven te dekken uit de reserve lokale economie.

23. Informatieveiligheid

2023

2024

2025

2026

-446.000

-446.000

-446.000

-396.000

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte taak in het kader van informatieveiligheid moeten we investeringen doen.
Medemblik voldoet op dit moment niet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om te voldoen aan de BIO moeten we de volgende functies binnen de organisatie hebben:

 • CISO (Chief Information Security Officer) en ISO (Informatie Security Officer). De aanstelling van een CISO is een voorwaarde om de implementatie en uitvoering van de informatieveiligheid binnen de organisatie uit te voeren en te beheersen. De ISO draagt zorg voor het bewustzijn binnen de organisatie en volgen van de adviezen van de IBD en de VNG.
 • Privacyfunctionaris. We hebben uitbreiding van deze bestaande functie nodig.
 • Projectleider ICT. Vanwege de ontwikkelingen binnen de omgevingsrecht en veiligheid is een projectleider ICT noodzakelijk.

We moeten ook verouderde software vervangen. Vanwege de veiligheid dienen systemen met regelmaat verbeterd, of vervangen, te worden. Dit brengt incidentele kosten mee. Bijvoorbeeld voor een aanbesteding of implementatiekosten.  We verwachten de komende 3 jaar (2023 tot en met 2025) hiervoor € 50.000 nodig te hebben.

24. Onderwijs

2023

2024

2025

2026

6.000

6.000

6.000

6.000

We ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud van de buitenruimte van de St. Jozefschool in Zwaagdijk-Oost. Deze opbrengst van € 11.000 stond nog niet structureel in de begroting.

Volgens het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn we verplicht om elke 2 jaar een leerlingprognose te doen. Wij hebben geen software en kennis in huis om dit te doen. Daarom besteden we dit uit. Hiervoor is structureel € 5.000 nodig.

25. Openbare ruimte (IBOR)

2023

2024

2025

2026

-40.000

-32.000

-48.000

-71.000

In het overzicht ‘Investeringen’ staan diverse investeringskredieten voor investeringen in de buitenruimte. Het gaat om de volgende projecten:

 • Achterstallig bomenonderhoud: We dienen als gemeente te voldoen aan onze zorgplicht ten aanzien van bomenbeheer. We moeten Boom Veiligheids Controles (BVC) uit te voeren. Voor het inlopen van achterstallig bomenbeheer is vervangingskrediet nodig (voor elk jaar tot en met 2025 € 100.000). We schrijven deze investering in 20 jaar af. De inzichten die we opdoen nemen we mee in het nog op te stellen bomenbeheerplan.
 • Begraafplaats Oostwoud: We moeten de paden op, en rondom, de begraafplaats vervangen. De investering bedraagt € 40.000.
 • Westerbegraafplaats Andijk: We voldoen niet aan de wettelijke verplichting van grondwaterhuishouding. We passend dit aan en voeren gelijktijdig groot onderhoud uit en vervangen de verharding van de toegangsweg. Deze investering van € 440.000 schrijven we in 25 jaar af.
 • Uitbreiding begraafplaats Zorgvliet Medemblik: We verwachten in 2024 een tekort aan begraafplekken op deze begraafplaats. We gaan de velden D, H en I inrichten met groen en leggen paden aan zodat we weer voldoende ruimte hebben. De investering van € 80.000 schrijven we in 25 jaar af.
 • Reconstructie wandelpaden park Benningbroek en Abbekerk: De wandelpaden in de parken in Abbekerk en Benningbroek zijn slecht en voldoen niet aan ons onderhoudsniveau. We willen de verharding vervangen door onderhoudsvriendelijkere en voordeligere verharding. Deze investering bedraagt € 150.000.
 • Verduurzaming verlichtingsareaal: We hebben de ambitie om samen met de Westfriese gemeenten in 2040 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te realiseren is een grootschalige energiebesparing nodig. Binnen de openbare verlichting zijn mogelijkheden. Tot nu toe hebben we 25% van de openbare verlichting voorziening van LED-verlichting. We willen dit tot 2030 uitbreiden tot 100%. Met de overgang naar LED verwachten we een forse energiebesparing. Ten opzichte van de huidige lichtbronnen is dit wel 70%. De investering loopt tot en met 2030. Voor 2023 hebben we een bedrag nodig van € 268.000. we schrijven de investeringen in 20 jaar af. We dekken de afschrijvingslasten door de besparing op energie en inzet van ons duurzaamheidsbudget.
 • Vervanging kademuren Westeinde Opperdoes: De kademuur Westeinde-Opperdoes is aan het einde van zijn levensduur. De vervanging kost € 375.000 en we schrijven dit bedrag in 40 jaar af.
 • Overname boekwaarden wegenoverdracht Hoogheemraadschap: in 2023 vindt de wegenoverdracht plaats van het Hoogheemraadschap naar de gemeente. Bij deze overdracht nemen we ook investeringen van het Hoogheemraadschap over die nog een boekwaarde hebben. In de doorrekening hebben we hier rekening mee gehouden. Het verstrekken van het investeringskrediet is een raadsbevoegdheid. Het benodigde investeringskrediet bedraagt € 700.000. De over te nemen investeringen hebben verschillende afschrijftermijnen.

Om te voldoen aan de Arbowetgeving hebben onze medewerkers veiligheidskleding (schoenen, jassen, helmen, brillen etc.) nodig. Het huidige budget is niet meer toereikend. We hebben structureel € 25.000 nodig om veilige kleding te kopen.

Voor het beheren van de openbare ruimte gebruiken we verschillende softwarepakketten. Om ons werk goed te kunnen doen hebben we een aantal uitbreidingen nodig. Dit kost € 15.000. Met deze uitbreidingen kunnen we ons werk beter plannen en meer integraal werken.

In augustus 2022 is de raad met een informatienota geïnformeerd over de voortgang van de wegenoverdracht. In deze informatienota is aangegeven dat de businesscase is opnieuw is berekend. Ten opzichte van de eerste doorrekening zien we een verhoging van de uitgaven van € 55.000. Dit verwerken we in deze begroting. In de businesscase zit een structurele toevoeging aan de reserve kapitaalgoederen. We dekken deze hogere lasten door de structurele toevoeging te verlagen.

26. Organisatie (formatie)

2023

2024

2025

2026

-271.000

-150.000

-120.000

-120.000

Onder punt 14 staan middelen voor noodzakelijke investeringen in de organisatie. Er zijn nog een aantal investeringen in de organisatie nodig:

 • Uitbreiding infrastructuur elektriciteit: Het electriciteitsnetwerk knelt. Ook in onze gemeente ervaren we hier gevolgen van:
 • Op zonnige dagen kunnen inwoners hun duurzaam opgewekte energie niet kwijt op het energienet.
 • Ondernemers krijgen geen nieuwe grootverbruik aansluitingen bij uitbreiding of nieuwe vestigingen.
 • Woningbouwprojecten kunnen onvoldoende worden gerealiseerd.
 • Nieuwe projecten voor grootschalige opwek van energie kunnen geen doorgang vinden.

De provincie richtte de Taskforce energie-infrastructuur op. Daarin werken provincie, de betrokken netbeheerders en gemeenten samen op om de belangrijkste knelpunten in het electriciteitsnetwerk aan te pakken. De netbeheerders stelde een netstructuurvisie op voor Westfriesland. Hieruit blijkt dat er 2 nieuwe onderstations moeten komen in de gemeente. Het traject van voorbereiding is langdurig en vraagt ook inzet van de gemeente. We zijn nog in gesprek met de netbeheerders wat er precies van ons verwacht wordt.

 • Verblijfsbelasting: De raad heeft het beleid huisvesting buitenlandse werknemers vastgesteld. Hier staat ook de verplichting tot het heffen van verblijfsbelasting van arbeidsmigranten. De werkzaamheden vergen meer inzet. Met deze extra inzet geven we uitvoering aan het beleid en de bijbehorende werkzaamheden.
 • Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers: We pakken dit dossier regionaal op. We moeten capaciteit leveren aan de regionale werkgroep. Met de gevraagde middelen kunnen we meedoen aan de werkgroep, gezamenlijke onderzoeken en convenanten.
 • Landelijke aanpak adreskwaliteit: Op grond van de landelijke aanpak adreskwaliteit moet de gemeente verplicht veldonderzoek doen. Hiervoor is geen capaciteit.
 • Planeconomie: We betaalden de inzet van planeconomie uit de grondexploitaties voor bedrijventerreinen. Deze grondexploitaties zijn nu afgesloten, hierover rapporteerden we in de Lentenota 2022. De werkzaamheden voor planeconomie lopen door.

27. Organisatie (overig)

2023

2024

2025

2026

-166.000

-148.000

-

-

Naar aanleiding van de organisatieontwikkeling willen we een management development traject voor leidinggevenden. Daarnaast willen we, aanvullend op de Westfriesland academie, voor 2 jaar een Medemblik academie vormgeven. Deze Medemblik academie investeert in medewerkers. Hiermee onderscheiden we ons als werkgever op de arbeidsmarkt; een Unique Selling Point in onze arbeidsmarktcommunicatie. Dit kost voor 2023 en 2024 € 148.000.

In 2023 willen we investeren in de kennis van ons digitale zaaksysteem met een e-learning. Hiermee geven we iedere nieuwe medewerker een goede en flexibele start in het zaaksysteem. Hiermee borgen we in de toekomst ook goede archivering wat de dienstverlening ten goede komt.

28. Ruimtelijke ontwikkeling

2023

2024

2025

2026

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

We hebben een vast budget nodig voor juridisch advies, taxaties en adviezen van vastgoed. We verwachten deze uitgaven (structureel € 25.000) te dekken door meeropbrengsten uit verkoop van vastgoed.

Voor gebiedsontwikkeling is goede software voor projectmanagement, planning, tijdschrijven en risicomanagement noodzakelijk. Deze software hangt samen met woningbouwrealisatie, kostenverhaal van faciliterende projecten en het managen van risico’s van grondexploitaties. Deze software kost € 30.000.

Medemblik aan Zee is een woningbouwproject aan de Kop Nieuwstraat in Medemblik. We ronden het project in 2024 af. De jaarlijkse uitgaven bedragen € 25.000. In de reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties hebben we rekening gehouden met deze uitgaven. We stellen dan ook voor om deze reserve in te zetten voor de ze uitgaven.

29. Sociaal domein

2023

2024

2025

2026

-2.039.000

-1.643.000

-1.469.000

-1.466.000

Onze zorguitgaven blijven stijgen. Binnen de algemene uitkering ontvangen we extra middelen van het rijk om de stijgende kosten voor jeugdzorg te betalen. Daarnaast zijn er door de VNG en het rijk ook afspraken gemaakt over gegarandeerde besparingen voor jeugdzorg zie hiervoor ook punt 12 en 13.

 • Wmo: Voor de Wmo gaan we naast de inflatie van 3% uit van een stijging van 7%. Dit is een structureel bedrag van € 1.288.000.

Vanaf 2025 zien we een daling in de uitgaven voor Wmo. Dit komt doordat het kabinet heeft aangegeven dat ze vanaf 2025 een eerlijkere bijdrage willen voor huishoudelijke hulp.

 • Jeugdzorg: Voor de Jeugdzorg gaan we naast de inflatie van 3% uit van een stijging van 5%. Dit is een structureel bedrag van € 551.000. Daarnaast moeten we voor het budget voor PGB uitgaven € 570.000 opnemen.
 • Voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG; voornamelijk bijstandsuitkeringen) gingen we tot deze begroting altijd uit van het worst-case scenario dat WerkSaam voor ons berekend. De afgelopen jaren zien we echter dat de realisatie dichter bij het best-case scenario ligt. Zodoende passen we de verwachting nu aan op het gemiddelde van beide scenario’s. Dit zorgt voor een voordeel van € 873.000.

We stellen voor om de taakstelling van 2023, € 396.000, incidenteel niet in te vullen. In juli ontving de raad een informatienota waarin is aangegeven dat de invulling momenteel grotendeels binnen de budgetten voor preventie gevonden worden. In het coalitieakkoord is opgenomen dat preventief beleid 1 van de sporen is voor het sociaal domein. We stellen daarom voor om 2023 te gebruiken om met een andere invulling te komen van de taakstelling.

Per 1 januari 2024 moeten we voor Wmo en jeugdhulp nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders. Hiervoor is beschikbare capaciteit van met name de Netwerkorganisatie Zorg in regio Westfriesland cruciaal. Het lukt moeilijk om  openstaande vacatures in te vullen. Tijdelijke inhuur is een (duurdere) oplossing. Voor Medemblik betekent dit een extra incidentele last van € 80.000. We stellen voor om deze uitgaven te dekken uit de reserve sociaal domein.

Regionaal zijn afspraken gemaakt over de berekening van de eigen bijdrage voor de regiotaxi. De eigen bijdrage is gewijzigd van zones naar kilometers. De eigen bijdrage komt nu op een niveau dat vergelijkbaar is met het openbaar vervoer. Het doel is tweeledig:

 1. Het transparanter en eerlijker maken van de bekostiging voor gemeenten en reizigers (1 kilometer reizen is 1 kilometer betalen).
 2. De mogelijke reden om de regiotaxi te nemen in plaats van het openbaar vervoer, vanwege relatief lage kosten voor de regiotaxi, wordt weggenomen.

In dit traject zijn ook meteen de indexeringen voor 2020 tot en met 2022 meegenomen. Ook is er rekening gehouden met de tussentijdse mededeling van het Sociaal fonds Mobiliteit dat er een hoge stijging is van de NEA-index.
Voor Medemblik betekenen bovenstaande punten een stijging van de uitgaven. Dit betreft een structurele bijstelling van € 106.000.

30. Sport

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

Volgens ons beleid voor onderhoud sportvelden zetten we de reserve sportvelden in om het groot onderhoud te betalen. We werkten de planning bij. Per jaar voeren we groot onderhoud uit bij de volgende velden:
2023: Voetbalvelden van DESS, MOC en RKVV Zwaagdijk € 182.000.
2024: Handbalveld Sporting Andijk € 33.000.
2026: voetbalvelden FC Medemblik en MOC € 99.000.

31. Toezicht en veiligheid

2023

2024

2025

2026

-122.000

-122.000

-122.000

-137.000

Op basis van de Wet politiegegevens dienen wij voor het eerst in 2022, en vervolgens eenmaal in de 4 jaar een externe privacy audit uit te voeren. Ter voorbereiding hierop moet er jaarlijks een interne audit plaatsvinden. Dit als gevolg van de AVG waardoor de verwerking van persoonsgegevens van strafbare feiten door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) onder een andere Europese wet valt, namelijk de EU-persoonsgegevens (Wpb). De audit heeft betrekking op de wijze waarop het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn en de (ver)werking van deze maatregelen en procedures. Dit kost € 10.000 per jaar en € 25.000 in 2026, voor de uitvoering van de externe privacy audit.

We besteden de soft- en hardware aan waarmee BOA’s hun toezicht en handhaving uitvoeren. Het gaat hier om speciale telefoons, mobiele printers en software waarmee we bekeuringen uitschrijven. Met deze nieuwe spullen verminderen we administratieve lasten en wordt het proces efficiënter. Dit kost structureel € 10.000.

We zetten in op toezicht van (on)vergunde prostitutie. In de gezagsdriehoek van de eenheid Noord-Holland is besloten om op eenheidsniveau het toezicht uit te voeren. De gemeenten Alkmaar, Zaanstad en Haarlem zijn aangewezen tot coördinerende gemeenten. De bijdrage voor Medemblik bedraagt € 12.000.

Het kabinet heeft de ambitie om de aanpak van mensenhandel te intensiveren. Om invulling te geven aan het voornemen uit het regeerakkoord is het Interbestuurlijk programma ‘Samen tegen mensenhandel’ ontwikkeld. Vanuit dit programma is bepaald dat iedere gemeente in 2022 een aanpak tegen mensenhandel moet hebben. In samenwerking met de Westfriese gemeenten hebben wij een beleid en uitvoeringsprogramma opgesteld om te voldoen aan het minimaal vereiste niveau. De kosten hiervoor bedragen € 15.000 per jaar.

In de commissie van 9 juni 2022 is de startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 besproken. De commissie besloot tot hamerstuk met de opmerking dat buurtbemiddeling dient te worden opgevoerd als één van de prioriteiten/kaders om nader uit te werken. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om kleine ergernissen en leefbaarheidsproblematiek tussen buren onderling op te lossen. Gemiddeld 70% van de behandelde zaken wordt positief afgerond. Dit kost structureel € 50.000.

We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan ondermijning. De weerbaarheidsscan heeft tot doel om gemeenten een inzicht te bieden in mogelijke kwetsbaarheden in de ambtelijke organisatie. Op dit moment ligt het accent op de ambtelijke organisatie. In gesprek met de provincie is de ambitie uitgesproken om de module ‘college en raad’ op een later moment te agenderen. Wij voeren met steun van de provincie en het Regionale Informatie en Expertisecentrum RIEC) een weerbaarheidsscan uit. In 2022 stellen we samen met het RIEC een plan van aanpak op. De aanpak integreren we in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. De uitvoering van deze aanbevelingen pakken we in deze bestuursperiode op. De eerste prioriteit in 2023 ligt op het versterken van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid en het inrichten van een meldpunt. De kosten bedragen structureel € 25.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:12:52 met de export van 01/16/2023 16:20:35